Ochrona Danych Osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

DYREKTOR SZKOŁY
Siedziba administratora89-110 Sadki, Samostrzel 9
Telefon52 385 08 26
Adres emaildaneosobowe@zspsamostrzel.edu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU

Imię i nazwiskoPaweł Nowak
Adres siedziby inspektora89-110 Sadki, Sammostrzel 9
Telefon0048 693 785 533
Adres emailiod@kepnet.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, 89-110 Sadki, Samostrzel 9.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Nowak. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej iod@kepnet.pl  telefon : 693785533
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 6. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 12. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 13. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 14. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 15. prawo do przenoszenia danych;
 16. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 17. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 18. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 19. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 20. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.