Rejestry, ewidencje, archiwa

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności
  za wykonywanie tych czynności
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101) O ochronie danych osobowych
 3. Statut Szkoły
 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 1. Księgi inwentarzowe.
 2. Rejestr pracowników.
 3. Ewidencja akt osobowych pracowników.
 4. Rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli.
 5. Ewidencja zastępstw.
 6. Rejestr zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora.
 7. Księga uczniów.
 8. Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców, WDN.
 9. Księga druków ścisłego zarachowania.
 10. Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 11. Rejestr korespondencji.
 12. Ewidencja czasu pracy.
 13. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
 14. Archiwum dokumentacji szkoły.